Rozpis Městské lázně Rozpis zimní stadion Rozpis Fotbal Rozpis Koupaliště Červenka Rozpis Koupaliště Červenka
Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice

SLUŽBY Boskovice, s.r.o., náměstí 9. května 2, Boskovice

Provozní řád pro návštěvníky Městských lázní v Boskovicích

Tento provozní řád má sloužit k dodržování platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků Městských lázní v Boskovicích a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

1. Vstup do areálu:

 • Vstup do areálu je povolen pouze s platným identifikačním čipem, který vydává pokladna Městských lázní.
 • Zaplacením zálohy na čip a vstupem do areálu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje tomuto provoznímu řádu a pokynům odpovědných pracovníků lázní.
 • Dětem mladším 10 let je návštěva areálu povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Při plném obsazení Městských lázní je může provozovatel dočasně uzavřít a přerušit výdej čipů do té doby, než se areál uvolní.

2. Provozní pokyny pro návštěvníky:

 • Návštěvníci jsou povinni užívat čistý a slušný koupací oděv a dodržovat zásady hygieny.
 • I malé děti jsou povinny užívat plavky popř. pleny určené do vody.
 • Doprovod jako např. učitelé, vychovatelé, trenéři a pod. jsou povinni užívat sportovní oděv a použít přezůvek.
 • Před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen se řádně osprchovat a umýt mýdlem.
 • Za ztrátu peněz a cenných předmětů provozovatel neručí. Předměty nalezené v prostorách areálu odevzdá nálezce plavčíkovi, popřípadě v pokladně. Cenné předměty lze uložit do trezoru u pokladny.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení Městských lázní, zbytečně neplýtvat vodou. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení Městských lázní nebo majetku ostatních návštěvníků.
 • Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých podlahách a vyvarovat se tak uklouznutí a upadnutí, popř. úrazu. Provozovatel Městských lázní nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami svojí neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu.
 • Skákací bloky, vodní atrakce a tobogán používají návštěvníci na vlastní nebezpečí. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupajících.
 • S přáním a stížnostmi týkajícími se provozu nebo zaměstnanců areálu se návštěvníci obrací na vedoucího Městských lázní nebo na vedení provozovatele.

3. V Městských lázních je zakázáno:

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid ostatních.
 • Volat o pomoc bez vážné příčiny.
 • Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu bazénu (vzhledem k nebezpečí úrazu), skákat do vody mimo místa vyhrazená.
 • Svévolně znečišťovat vodu i ostatní prostory areálu (plivání do vody, praní prádla apod.).
 • Kouřit v celém areálu, vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví, v prostorách areálu odkládat skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Vstupovat do areálu se psy nebo jinými zvířaty, přinášet hořlaviny (benzín, líh apod.), používat vařičů, rádií a pod.
 • Neoprávněně používat záchranných předmětů první pomoci.
 • Používat v bazénu nafukovacích lehátek, člunů, plovacích kol nebo jiných nafukovacích předmětů (povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a brýle).
 • Používat jakékoli holící přístroje.
 • Vstupovat na bazén se žvýkačkou.
 • Vstupovat a konzumovat na bazéně jakékoli potraviny.
 • Do Městských lázní není povolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, chorobami provázenými výtokem např. hnisu apod., dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt nakažlivé nemoci v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob izolován, osobám zahmyzeným a opilým, nebo pod vlivem drog.

4. Vyloučení z návštěvy:

 • Z areálu Městských lázní bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka (vedoucího areálu, plavčíka apod.) opije se nebo se chová jiným nepřístojným způsobem nebo není-li označen identifikačním čipem. Neopustí-li v takových případech návštěvník areál na vyzvání, je zaměstnanec Městských lázní povinen rušitele vyvést, popřípadě požádat o pomoc Policii.

5. Závěrečná ustanovení:

 • Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění či nevolnosti je určeno viditelně označené místo se skříňkou první pomoci (plavčíkárna). První pomoc poskytuje každý vyškolený zaměstnanec Městských lázní – zpravidla plavčík, který v případě potřeby přivolá lékaře.
 • Poškození nebo rozkrádání majetku Městských lázní je trestné podle příslušných předpisů o ochraně majetku. I jiné porušování tohoto řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů.
 • Za znečištění vody a svévolné poškozené zařízení areálu bude od viníka požadována náhrada vzniklé škody v plném rozsahu.
 • Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky (tito jsou povinni ve vlastním zájmu se s ním seznámit) a pracovníky Městských lázní. V případě nedodržování tohoto provozního řádu bude viník vykázán z areálu Městských lázní.

Všichni zaměstnanci Městských lázní se vynasnaží, aby pobyt návštěvníkům zpříjemnili.

V Boskovicích 1. 8. 2011

Za provozovatele

jednatel společnosti SLUŽBY Boskovice s. r. o.

Mgr. Milan Strya