Rozpis Městské lázně Rozpis zimní stadion Rozpis Fotbal Rozpis Koupaliště Červenka Rozpis Koupaliště Červenka
Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice

SLUŽBY Boskovice, s.r.o., Náměstí 9.května 2, Boskovice

Provozní řád pro návštěvníky letního koupaliště Červenka v Boskovicích

Tento provozní řád má sloužit k dodržování platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků letního koupaliště v Boskovicích a musí být návštěvníky v době provozu bezpodmínečně dodržován.

1. Vstup na koupaliště:

 • Koupaliště je otevřeno v letní sezoně. Provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou vody a vzduchu.
 • Vstup na koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna koupaliště.
 • Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí jeho uzavřením. Denní vstupenka platí pouze v den jejího vydání. Bez platné vstupenky bude návštěvník vykázán z areálu koupaliště.
 • Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje tomuto provoznímu řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště.
 • Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Při plném obsazení koupaliště je může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek, než se koupaliště uvolní.

2. Provozní pokyny pro návštěvníky:

 • Skříňky na odkládání ošacení a cenností jsou k dispozici ve vstupní budově koupaliště a v budově sociálního zařízení, které je umístěno u bazénu.
 • Za ztrátu peněz a cenných předmětů provozovatel neručí. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce plavčíkovi, popřípadě v pokladně.
 • Návštěvníci jsou povinni užívat čistý a slušný koupací oděv a dodržovat zásady hygieny.
 • V zájmu vlastní bezpečnosti jsou neplavci nebo méně zdatní plavci povinni koupat se jen v prostorách vyhrazených pro neplavce a dbát pokynů plavčíka.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště, zbytečně neplýtvat vodou. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení koupaliště nebo majetku ostatních návštěvníků.
 • Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých podlahách a na nerovném terénu a vyvarovat se tak uklouznutí a upadnutí, popř. úrazu. Provozovatel koupaliště nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami svojí neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupajících.
 • Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, zůstávat na koupališti a používat jeho zařízení mimo tuto dobu není dovoleno.
 • S přáním a stížnostmi týkajícími se provozu nebo zaměstnanců koupaliště se návštěvníci obrací na vedoucího koupaliště nebo na vedení provozovatele.

3. Na koupališti je zakázáno:

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid ostatních.
 • Volat o pomoc bez vážné příčiny.
 • Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu bazénu (vzhledem k nebezpečí úrazu) a skákat do vody mimo místa vyhrazená.
 • Vstupovat do prostor návštěvníkům nepřístupných, označených výstražnými tabulkami a páskami.
 • Vstupovat do „čisté“ zóny mimo očistná brodítka.
 • Svévolně znečišťovat vodu i ostatní prostory koupaliště (praní prádla apod.).
 • Kouřit ve všech budovách, uzavřených prostorách a v „čisté “ zóně za brodítky, vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví, v prostorách koupaliště odkládat skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Zdržovat se v kabinách mimo nezbytně nutnou dobu k převléknutí.
 • Brát na koupaliště psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny (benzín, líh apod.), používat vařičů, vstupovat na koupaliště s jízdními koly.
 • Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou apod. mimo místa k tomu vyhrazená.
 • Neoprávněně používat záchranných předmětů první pomoci.
 • Používat v bazénu nafukovacích lehátek, člunů a netypizovaných plovacích kol.
 • Na koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, chorobami provázenými výtokem např. hnisu apod., dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt nakažlivé nemoci v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob izolován, osobám zahmyzeným a opilým.

4. Vyloučení z návštěvy:

 • Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka (vedoucího koupaliště, plavčíka apod.), vstoupí do prostor návštěvníkům nepřístupným, opije se nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li v takových případech návštěvník koupaliště na vyzvání, je pracovník koupaliště povinen rušitele vyvést, popřípadě požádat o pomoc Policii.

5. Restaurační zařízení:

 • Součástí koupaliště je restaurační zařízení, které slouží návštěvníkům koupaliště po zakoupení platné vstupenky. Jiným osobám se vstup přísně zakazuje.
 • Nesmějí se prodávat alkoholické nápoje osobám podnapilým a mladistvým. Při prodeji je nutno respektovat všechny hygienické a bezpečnostní předpisy a mimo prostory restaurace a přilehlé terasy nesmí být volně odkládány skleněné nádoby.
 • Provozovatel restaurace se musí podrobit tomuto řádu, který zaručuje nerušený chod koupaliště, dbát pokynů odpovědného vedoucího koupaliště, dodržovat podmínky nájemné smlouvy, zabezpečovat úklid všech prostor vyhrazených restauraci, jejich stálou čistotu, skladování odpadků pouze na určených místech a jejich odvoz.
 • Dopravu potravin a nápojů, jakékoliv opravy, změny instalace zařízení, jakož i výměnu spotřebičů, lze provádět po předchozí dohodě s provozovatelem koupaliště tak, aby nebyl rušen provoz nebo poškozeno zařízení koupaliště.

6. Závěrečná ustanovení:

 • Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění či nevolnosti je určeno viditelně označené místo se skříňkou první pomoci. První pomoc poskytuje vyškolený zaměstnanec koupaliště – plavčík, který v případě potřeby zavolá lékaře.
 • Poškození nebo rozkrádání majetku koupaliště je trestné podle příslušných předpisů o ochraně majetku. I jiné porušování tohoto řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů.
 • Za znečištění vody a svévolné poškozené zařízení koupaliště bude od viníka požadována náhrada vzniklé škody v plném rozsahu.
 • Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky (tito jsou povinni ve vlastním zájmu se s ním seznámit). V případě nedodržování tohoto provozního řádu bude viník vykázán z areálu koupaliště.

Všichni zaměstnanci koupaliště se vynasnaží, aby pobyt návštěvníkům zpříjemnili.

V Boskovicích 20. 4. 2012

Za provozovatele

jednatel společnosti SLUŽBY Boskovice s. r. o.

Mgr. Milan Strya